ตัวอย่าง popup

1

ผลงานนักเรียน นักศึกษา

ข่าว กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู New..........๑๗ พ.ค.62
- ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ..........๑๕ พ.ค.62
- รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ..........8 พ.ค.62
- รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ..........29 เม.ย.62
- รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ..........13 พ.ย.61
- รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ..........13 ก.ย.61
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ..........25 เม.ย.61
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1...........20 เม.ย.61
- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...........12 เม.ย. 61 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ...........12 มี.ค. 61
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
-ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เรื่องให้การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นโมฆะ และกำหนดวัน เวลา ในการประเมินสมรรถนะใหม่1 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อเป็นพนังานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

จัดซื้อ – จัดจ้าง

20 พ.ย.61 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะฯ Download
----ปรับปรุง (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฯ Download
26 ต.ค.61 ประกาศ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับปวช.1 แบบเฉพาะเจาะจง .......
26 ต.ค.61 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ Download
26 ต.ค.61 คุณลักษณะเครื่องมือฯ Download
-ประกาศ ขอเชิญชวน ราวมกำหนดคุรุภัณฑ์....... 27 ก.ย. 61
----เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบ การกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ Download
----ขอเชิญเข้าร่วมเสนอรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Download

-ประกาศ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับปวช.1....... 2 ส.ค.61 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ Download
----คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ Download
----ใบเสนอราคา และบัญชีรายละเอียด Download
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศน์นูปกรณ์ควบคุมคุณภาพและเสียงด้วยคอนโทรลเลอร์ จำนวน ๔ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2560
- ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561

- ร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์โสตทัศน์ 2561

งานพัสดุ

กิจกรรม – ข่าวประชาสัมพันธ์


7 พ.ย.61 กติกา งานคอนกรีต ระดับภาค Download
7 พ.ย.61 Template article 61 file doc Download
7 พ.ย.61 Template article 61 file pdf Download
7 พ.ย.61 Form Mixed Design 61 file pdf Download
7 พ.ย.61 ตารางคำนวณ ระดับภาค ปี 61 Download

ข่าวประขาสัมพันธ์

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้โอวาสแก่ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา มารายงานตัวและลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคาร ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

» Read more

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ … นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมภูเขางาม พาโนรามา จังหวัดนครนายก

» Read more

…เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

» Read more

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ …ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู เข้าร่วมการอบรมการนำกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และระเบียบการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

» Read more

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้โอวาสแก่ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา มารายงานตัวและลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคาร ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ … นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมภูเขางาม พาโนรามา จังหวัดนครนายก

…เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ …ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู เข้าร่วมการอบรมการนำกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และระเบียบการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 …ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย หัวหน้างานประกันฯแล้วหัวหน้างานวางแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ …ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ขอเชิญชวน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562 …นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าตรวจเยี่ยม ครู และนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชายานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ กรมการขนส่งทางบก เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ในช่วงเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562 ณ ตลาดเกษตร1 และตลาดเกษตร2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ …วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ขอเชิญชวน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ #รับบัตรใบเดียวกาเบอร์เดียวได้ผลสามอย่าง

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ …ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิดการประชุม …มอบหมายให้ นายวิทยา ถวายเชื้อ หัวหน้างานบุคลากร ประชุมชี้แจง เรื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา …และมอบหมายให้ นางศรยา เจริญลาภ ประชุมชี้แจง ในการเตรียมความพร้อมจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ ห้องประชุมพลายวาส เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

1 2 3 13