ตัวอย่าง popup

1

ผลงานนักเรียน นักศึกษา

ข่าว กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ..........13 พ.ย.61
- รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ..........13 ก.ย.61
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ..........25 เม.ย.61
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1...........20 เม.ย.61
- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...........12 เม.ย. 61 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ...........12 มี.ค. 61
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
-ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เรื่องให้การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นโมฆะ และกำหนดวัน เวลา ในการประเมินสมรรถนะใหม่1 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อเป็นพนังานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

จัดซื้อ – จัดจ้าง

20 พ.ย.61 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะฯ Download
----ปรับปรุง (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฯ Download
26 ต.ค.61 ประกาศ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับปวช.1 แบบเฉพาะเจาะจง .......
26 ต.ค.61 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ Download
26 ต.ค.61 คุณลักษณะเครื่องมือฯ Download
-ประกาศ ขอเชิญชวน ราวมกำหนดคุรุภัณฑ์....... 27 ก.ย. 61
----เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบ การกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ Download
----ขอเชิญเข้าร่วมเสนอรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Download

-ประกาศ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับปวช.1....... 2 ส.ค.61 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ Download
----คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ Download
----ใบเสนอราคา และบัญชีรายละเอียด Download
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศน์นูปกรณ์ควบคุมคุณภาพและเสียงด้วยคอนโทรลเลอร์ จำนวน ๔ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2560
- ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561

- ร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์โสตทัศน์ 2561

งานพัสดุ

กิจกรรม – ข่าวประชาสัมพันธ์


7 พ.ย.61 กติกา งานคอนกรีต ระดับภาค Download
7 พ.ย.61 Template article 61 file doc Download
7 พ.ย.61 Template article 61 file pdf Download
7 พ.ย.61 Form Mixed Design 61 file pdf Download
7 พ.ย.61 ตารางคำนวณ ระดับภาค ปี 61 Download

ข่าวประขาสัมพันธ์

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนา และส่งเสริม ประสานงานนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดโครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษา เพื่อนจิตอาสา สู่ยุค 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น

» Read more

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 …ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “แผนปฏิบัติงานต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและสร้างเครือข่ายผู้นำต้านยาเสพติด

» Read more

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา อาคารรินทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

» Read more

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานคอนกรีต ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

» Read more

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนา และส่งเสริม ประสานงานนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดโครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษา เพื่อนจิตอาสา สู่ยุค 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 …ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “แผนปฏิบัติงานต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและสร้างเครือข่ายผู้นำต้านยาเสพติด

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา อาคารรินทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานคอนกรีต ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

พัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา019

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา018

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา017

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา016

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา015

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา014

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา013

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา012

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา11

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา010

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา009

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา004

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา005

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา006

ประกาศจัดซื้อ เครื่องกัด Mini cnc จำนวน 1 เครื่อง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา3

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 2

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ได้ทำการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการเข้าสอบ V-net ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ในวันที่ 26,27 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

1 2 3 11