งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายภูริณัฐ เพชรแก้ว

ตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวณัจฉรียา จันทร์แก้ว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ข้อ ๒๖ (๑-๘) ดังนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ

๒. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชาและงานต่างๆในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

๕. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภานนอกสถานศึกษา

๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสาร

SAR 59      DOWNLOAD

SAR 58      DOWNLOAD

SAR 57

การติดต่อ

Tel : 0862713950

Gmail : [email protected]

Tel : 0884608648

Gmail : [email protected]