ตัวอย่าง popup

1

ผลงานนักเรียน นักศึกษา

ข่าว กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

- รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู New..........๑๗ พ.ค.62
- ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ..........๑๕ พ.ค.62
- รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ..........8 พ.ค.62
- รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ..........29 เม.ย.62
- รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ..........13 พ.ย.61
- รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ..........13 ก.ย.61
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู ..........25 เม.ย.61
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1...........20 เม.ย.61
- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...........12 เม.ย. 61 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ...........12 มี.ค. 61
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
-ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เรื่องให้การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เป็นโมฆะ และกำหนดวัน เวลา ในการประเมินสมรรถนะใหม่1 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อเป็นพนังานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

จัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง เครื่องมือประจำผู้เรียนเฉพาะอาชีพ Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือวัสดุอุปกรณ์จํานวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือหนังสือเรียนฟรี 15 ภาคเรียนที 1 ประปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือ1840200086309 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที 1ประจําปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที 1ประจําปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที 1ประจําปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือยาสามัญเบืองต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือวัสดุอุกรณ์ใช้ในงานกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซื้อน้ำมันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือเครือง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครืองปรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือนํา้มันเชือเพลิงและสารหล่อลืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ซือฝึกอบรมหลักสูตรระยะสันการซ่อมบํารุงรักษาพัดลมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
20 พ.ย.61 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ
----เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะฯ Download
----ปรับปรุง (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฯ Download
26 ต.ค.61 ประกาศ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับปวช.1 แบบเฉพาะเจาะจง .......
26 ต.ค.61 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ Download
26 ต.ค.61 คุณลักษณะเครื่องมือฯ Download
-ประกาศ ขอเชิญชวน ราวมกำหนดคุรุภัณฑ์....... 27 ก.ย. 61
----เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบ การกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ Download
----ขอเชิญเข้าร่วมเสนอรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ Download

-ประกาศ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับปวช.1....... 2 ส.ค.61 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือฯ Download
----คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ Download
----ใบเสนอราคา และบัญชีรายละเอียด Download
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศน์นูปกรณ์ควบคุมคุณภาพและเสียงด้วยคอนโทรลเลอร์ จำนวน ๔ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2560
- ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561

- ร่างคุณลักษณะครุภัณฑ์โสตทัศน์ 2561

งานพัสดุ

กิจกรรม – ข่าวประชาสัมพันธ์


7 พ.ย.61 กติกา งานคอนกรีต ระดับภาค Download
7 พ.ย.61 Template article 61 file doc Download
7 พ.ย.61 Template article 61 file pdf Download
7 พ.ย.61 Form Mixed Design 61 file pdf Download
7 พ.ย.61 ตารางคำนวณ ระดับภาค ปี 61 Download

ข่าวประขาสัมพันธ์

นที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

» Read more

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมทั้งคณะครู เข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

» Read more

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ … วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาสแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา-เกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

» Read more

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ … วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาสแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา-เกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

» Read more

นที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ … นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมกันจัดทำพานไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

» Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป

download เอกสารแนนบ คุณลักษณะ1 คุณลักษณะ2

» Read more