นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพยะยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) #หลักสูตรงานบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี YAMAHA รุ่น Wave Runner วันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันอังคาร ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ …วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ …นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ …นายเชาว์โชค ทองเรือง และนายพงษ์ศักดิ์ วิชัยดิษฐ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้หลักสูตรงานบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ เรื่อง “มาตรฐานการปฏิบัติงานบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ ณ ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ อีซูซุ (สนับสนุนโดย อีซูซุ) ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

วันเสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ …นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาก่อสร้าง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ …นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ในการจัดปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา กศน.กาญจนดิษฐ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์

นศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ “วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ด้วยรักและผูกพัน” …ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสัมฤทธิ์ ชูเชิด และคุณครูธรรมสิงห์ เทพเลื่อย ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

วันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ …นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับช้น ปวช. และ ปวส. พร้อมด้วยนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู

1 2