วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ได้ทำการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการเข้าสอบ V-net ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ในวันที่ 26,27 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

ว่าที่ ร.ท.สมชาติ เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 16 มกราคม 2562

ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 นายวิชิต วิเชียร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 11-14 มกราคม 2562 นักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคุณครูผู้ควบคุม เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาค ภาคใต้ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล

ภาระกิจวันที่ ๓ ของการลงพื้นที่ให้บริการกับประชาชน ที่ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) อาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ณ เทศบาลชะมาย ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในวันวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562

ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2652 ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับนายณัฐวุฒิ เพชรรัตน์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ที่ได้เข้าร่วมรับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

1 2 3