วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562 …นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าตรวจเยี่ยม ครู และนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชายานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ กรมการขนส่งทางบก เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ในช่วงเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562 ณ ตลาดเกษตร1 และตลาดเกษตร2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ …วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ขอเชิญชวน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ #รับบัตรใบเดียวกาเบอร์เดียวได้ผลสามอย่าง

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ …ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิดการประชุม …มอบหมายให้ นายวิทยา ถวายเชื้อ หัวหน้างานบุคลากร ประชุมชี้แจง เรื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา …และมอบหมายให้ นางศรยา เจริญลาภ ประชุมชี้แจง ในการเตรียมความพร้อมจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ ห้องประชุมพลายวาส เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ …วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการโครงการณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และประชาชนในชุมชน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ..นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้ง สิทธิหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในวิถีประชาธิปไตย ในเขตตลาดอำเภอกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ …วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการโครงการณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และประชาชนในชุมชน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี …ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมรองผู้อำนวยวิทยาลัยฯ ให้ความรู้เรือง ระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยในปี 2562 แก่คณะครู บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ …และการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้ง เรื่องสิทธิหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในวิถีประชาธิปไตย ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ …ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ต้อนรับคุณปิยะ ภาตะนันท์ ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ตรวจดูพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการมอบรถ วัสดุการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๑๕ – ๑๖มีนาคม ๒๕๖๒ …นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมภายใต้สถานศึกษาธรรมาภิบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อนสู่เพื่อน ณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สายอาชีพในปัจจุบัน ณ ศูนย์การเรียนรู้พืชสนเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หลักธรรมาภิบาล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช …จัดทำและเข้าร่วมโดยคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ชมรมวิชาชีพบัญชี แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ …นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ กล่าวให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่องการเลือกตั้ง ในกิจกรรมโครงการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ …ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิดการประชุม …มอบหมายให้ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ชี้แจงและมอบหมายหน้าที่ ในเรื่องโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด ๒ หมวด ๓ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ …และมอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ชี้แจง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ และการเตรียมความพร้อมเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักศึกษา นายอนิรุทธิ์ ศรีหงษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เมือวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

1 2