วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้โอวาสแก่ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา มารายงานตัวและลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคาร ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ … นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมภูเขางาม พาโนรามา จังหวัดนครนายก

…เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ …ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู เข้าร่วมการอบรมการนำกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และระเบียบการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 …ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย หัวหน้างานประกันฯแล้วหัวหน้างานวางแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ …ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ขอเชิญชวน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยพร้อมเพรียงกัน