วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู บุคลกรทางการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๒-๓ และ ปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

การเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์#ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562# #โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้# ณ โรงแรม บีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ สงขลา

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ … ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ลดธงครึ่งเสา และยืนสงบนิ่ง ในกิจกรรมเข้าแถว เพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ ลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ … ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้รับมอบโพเดียมจากการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับชาติครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อส่งมอบต่อให้โรงเรียนในเครือข่าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้โอวาสแก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลในวันเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๒ กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้าและแนะนำคุณครูใหม่ทุกๆท่าน

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูในการวางแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ … โดยมีผู้บริหาร ครู วิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูในการวางแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ … โดยมีผู้บริหาร ครู วิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันแสดงความยินดีแก่ ครูสมใจ วิลัยรัตน์ เกษียณอายุราชก่อนกำหนด และครูเชาวโชค ทองเรือง ย้ายปฏิบัตหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี “ด้วยรักจากใจ…และความยินดี”

1 2 3 4