วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ … วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยต่อศิษย์รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนนักศึกษา

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยรองผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคฯ เข้าร่วมประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงความเข้าใจและถือปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ … นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ณ ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

… เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 … ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ #งานประชาสัมพันธ์ #วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ … นางสาวจุฑามาศ เมืองดี นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ … เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฯ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ