นที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมทั้งคณะครู เข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ … วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาสแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา-เกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ … วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาสแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา-เกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

นที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ … นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมกันจัดทำพานไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เพียรสร้างจิตสำนึก มุ่งฝึกทักษะ (มั่น) ละอบายมุข เอื้อสุขอวยสังคม

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ …วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานสีฟ้า นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ ประธานสีเขียว และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ ประธานสีชมพู ณ หน้าบริเวณเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์