วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนา และส่งเสริม ประสานงานนักศึกษา และกิจกรรมพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดโครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษา เพื่อนจิตอาสา สู่ยุค 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 …ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “แผนปฏิบัติงานต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและสร้างเครือข่ายผู้นำต้านยาเสพติด

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา อาคารรินทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานคอนกรีต ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์