วันที่ ๔-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ฟรี

วันที่ ๔-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ฟรึ

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษารัฐและเอกชนทั่วประเทศ หัวข้อมหกรรมใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ได้ทำการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดการเข้าสอบ V-net ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ในวันที่ 26,27 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

ว่าที่ ร.ท.สมชาติ เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 16 มกราคม 2562

ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 นายวิชิต วิเชียร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 10