วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้โอวาสแก่ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา มารายงานตัวและลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคาร ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ … นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมภูเขางาม พาโนรามา จังหวัดนครนายก

…เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ …ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู เข้าร่วมการอบรมการนำกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และระเบียบการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 …ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย หัวหน้างานประกันฯแล้วหัวหน้างานวางแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ …ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ขอเชิญชวน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562 …นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าตรวจเยี่ยม ครู และนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชายานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ กรมการขนส่งทางบก เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ในช่วงเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2562 ณ ตลาดเกษตร1 และตลาดเกษตร2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ …วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ขอเชิญชวน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ #รับบัตรใบเดียวกาเบอร์เดียวได้ผลสามอย่าง

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ …ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานเปิดการประชุม …มอบหมายให้ นายวิทยา ถวายเชื้อ หัวหน้างานบุคลากร ประชุมชี้แจง เรื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา …และมอบหมายให้ นางศรยา เจริญลาภ ประชุมชี้แจง ในการเตรียมความพร้อมจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ ห้องประชุมพลายวาส เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

1 2 3 9