ผลการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

 

รายงานผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย(โครงงานวิทยาศาสตร์) ภาคเรียนที่ 1/2559

รายงานผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย(โครงงานวิทยาศาสตร์) ภาคเรียนที่ 1/2559

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ตอนที่-1-บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ตอนที่-1-บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ตอนที่-2-สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ตอนที่-3-การดำเนินงานของสถานศึกษา

ตอนที่-4-การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ตอนที่-5-สรุปผลและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา

1 2