วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ …ครู และนักเรียน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จำนวน ๑๒ คน ดำเนินการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดนอก ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อจะได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อการเรียนการสอน

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ … นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ … ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และความมั่นคงของชาติ … วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๐-๑๐.๑๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ … นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และนายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๒-๓ และปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) … พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาแต่ละแผนกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ … คณะทำงานศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ โดย นายชาตรี ชนานาฎ นายประพนธ์ จุนทวิเทศ และนายธนสาร รุจิรา เข้าติดตามครูผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติการเรียนการสอนในศตวรรษที่21 และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ … นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะดำเนินงาน ” โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it center Thailand ๔.๐ ) ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภารกิจที่ ๒ บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

นที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมทั้งคณะครู เข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ … วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาสแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา-เกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ … วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาสแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา-เกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

1 2 3 15