วันที่ ๔-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ฟรี

วันที่ ๔-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ฟรึ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้การดำเนินงานในโครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ขอแสดงความยินดีกับ ครูเดชา ใจรังษี ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ