วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้โอวาสแก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลในวันเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้าและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนนักศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าว่าที่การอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าว่าที่การอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินงานโครงการนำร่องเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัย “โซล่าเซลล์ชุมชนพลังงานสำรองเพื่อการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ” นายนิรันด์ นาคพล หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายนรินทร ทันตะยะกิจ นางศรยา เจริญลาภ นายยงยศ พรหมจันทร์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และนายวันชัย เรืองทอง ครูช่างยนต์ ดำเนินโครงการดังกล่าว พร้อมนำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ที่บ้านกำนัน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวีนงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ … นางสาวศรยา เจริญลาภ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ผู้ดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุม ในวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพลายวาส

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ … นายศักดิ์ชัย สมวงศ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผู้ดำเนินงาน โดยมี วิทยากร คุณสรศักดิ์ เดือนเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกลยุทธิ์และพัฒนาองค์กร ผู้จัดการบ้านสวยกรุ๊ปสราษฎร์ธานี ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เตรียมลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ปวช.๑ ทุกแผนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปิดกอง) … นายนรินทร ทันตะยะกิจ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 2 3 4 5 26