วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ … นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้โอวาสแก่นักเรียนนักศึกษา และแนะนำครูใหม่ นางสาวรัชนี บิดา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ สามัญสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และ การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี) โดยการประเมินดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินดังนี้ 1. นายสุธน ราชเดิม ประธานกรรมการ 2. ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ รองประธานกรรมการ 3. นางสาวจารุวรรณ แดงมา กรรมการ 4. นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ กรรมการ 5. นายธาริน เหมวิเชียร กรรมการ 6. นายพูนผล จันทร์เกิด กรรมการ 7. นายศักดิ์สฤษฎิ์ หนูเอียด กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ และ เข้าร่วมรับการประเมินดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันจันทร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.10 น. นายนรินทร ทันตะยะกิจ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ซึงภายในงานมีการประกวดการทำกระทงของนักเรียน นักศึกษา โดยมีการประกวดดังนี้ ประเภทความสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ระดับชั้น ปวช.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระดับชั้น ปวส.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระดับชั้น ปวช.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช.1

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ …นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) และเป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนยา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี …ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมทอดกฐิน ในครั้งนี้

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ … นายนพพิจิตร วิชัยดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้โอวาสแก่นักเรียนนักศึกษา และแนะนำครูใหม่นางสาวกฤติมา นวลเสน่ห์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และนางสาวศิริรัตน์ เจริญรูป แผนกวิชากการบัญชี

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ กล่าวให้โอวาทคุณครูอาภาพร ยกบุตร เนื่องในโอกาสได้บรรจุเป็นข้าราชการ … นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงเรียนวัดวังไทร

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายประเสริฐ ทองสาลี นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ในวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ … ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ กล่าวให้โอวาทคุณครูอาภาพร ยกบุตร เนื่องในโอกาสได้บรรจุเป็นข้าราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี ณ หน้าลานพระวิษณุ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ … ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการติดตั้งชุดโซล่าเซลล์เพื่อการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ (เงินพระราชทาน) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใต้โครงการได้รับเงินพระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติภาคใต้ โดยว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และนายประเสริฐ ทองสาลี นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะครูแผนกช่างไฟฟ้าดำเนินงาน พร้อมนำคณะครู บุคลากรทางศึกษา นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ … โครงการนี้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการดังกล่าวจำนวน 23 ตำบล ตำบลละ 1 จุด ณ ที่ทำการกำนันตำบลกรูดและตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 2 3 4 5 27