กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560