ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน 9 ด้าน

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

                วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เดิมคือวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 191 บ้านคลองควน หมู่ที่ 7 ถนนสุราษฎร์ฯ- นครศรีฯ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 มีเนื้อที่ 70 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกรมอาชีวศึกษาได้รับอนุญาตจาก กรมป่าไม้ให้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ตาม ที่กำหนดไว้ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารครั้งแรกประจำปีงบประมาณ 2540 ผูกพันงบประมาณปี 2541 รวมเป็นเงิน 15,600,000 บาท เพื่อ
หลักสูตรของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังนี้

           หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาอุตสาหกรรม  เปิดทำการสอน ๕ สาขาวิชาได้แก่

สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

สาขางานเครื่องมือกล

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สาขางานก่อสร้าง

สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก

สาขาวิชาพาณิชยการ  เปิดทำการสอน ๒ สาขาวิชา ได้แก่

สาขางานการบัญชี

สาขาการโรงแรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดทำการสอน ๑ สาขาวิชา  ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

              หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาอุตสาหกรรม เปิดทำการสอน ๓ สาขางาน ได้แก่

สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

สาขางานโยธา

สาขาวิชาพาณิชยกรรม เปิดทำการสอน ๑ สาขางาน ได้แก่

สาขางานการบัญชี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทำการสอน ๑ สาขางาน ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


       ข้อมูลงบประมาณ ปี 2562          ข้อมูลงบประมาณ ปี 2563       

ข้อมูลงบประมาณ ปี 2564


     DOWNLOAD ข้อมูลคุรุภัณฑ์ข้อมูลสถานประกอบการ ปี 2562

ข้อมูลสถานประกอบการ ปี 2563

ข้อมูลสถานประกอบการ ปี 2564


แผนที่