ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

1_%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9

 

2_%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3_%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

ประจำปีการศึกษา 2559-2561

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
 1. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)
 1. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขางานก่อสร้าง (ทวิภาคี)
 1. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขางานบัญชี

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

ประจำปีการศึกษา 2559-2560

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
 1. สาขาวิชาไฟฟ้า (ทวิภาคี)
 2. สาขาวิชาโยธา
 • สาขางานโยธา (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 1. สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทวิภาคี)

5_%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1

แผนที่

 

 

6_%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93

 

งบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

7_%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c

สรุปครุภัณฑ์ ปี 2560

บัญชีรายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

บัญชีรายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

บัญชีรายการครุภัณฑ์ ประจำปี 25588_%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88

untitled


ประวัติวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

 

                วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เดิมคือวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 191 บ้านคลองควน หมู่ที่ 7 ถนนสุราษฎร์ฯ- นครศรีฯ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 มีเนื้อที่ 70 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกรมอาชีวศึกษาได้รับอนุญาตจาก กรมป่าไม้ให้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ตาม ที่กำหนดไว้ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารครั้งแรกประจำปีงบประมาณ 2540 ผูกพันงบประมาณปี 2541 รวมเป็นเงิน 15,600,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ