งานประชาสัมพันธ์

</>

บุคคลากร

นางสาว จีรวรรณ ศรีวิชัย

ตำแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

หน้าที่

1.รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆให้เเก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

2.รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆของสถานศึกษาทั้งภายในเเละภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพย์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการสถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

4.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

5.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ รับสมัครเรียน นักศึกษาตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อ

Tel:064-1654564

E-mail:[email protected]

facebook:ประชาสัมพันธ์.วท.กาญจนดิษฐ์