งานพัสดุ

                                                  

ข้อมูลสัญญา 016-63             ข้อมูลสัญญา 017-63                      ข้อมูลสัญญา 018-63

 

                                                     

ข้อมูลสัญญา 013-63                 ข้อมูลสัญญา 014-63                    ข้อมูลสัญญา 015-63

 

                                                       

ข้อมูลสัญญา 010-63                    ข้อมูลสัญญา 011-63                          ข้อมูลสัญญา 012-63

 

                                                         

ข้อมูลสัญญา 007-63                   ข้อมูลสัญญา 008-63                       ข้อมูลสัญญา 009-63

 

 

                                                      

ข้อมูลสัญญา 004-63                      ข้อมูลสัญญา 005-63                        ข้อมูลสัญญา 006-63

 

 

                                                       

ข้อมูลสัญญา 001-63                 ข้อมูลสัญญา 002-63             ข้อมูลสัญญา 003-63

 

                                                           

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา080            ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา079       ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา078

                                                             

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา077            ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา076       ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา075
                                                             
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา074           ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา073       ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา072

                                                             

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา071           ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา031        ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา029
                                                             

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา030           ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา019        ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา018

                                                            

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา017           ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา016         ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา015

                                                           

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา014          ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา013         ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา012

                                                          

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา11           ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา010          ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา009

                                                          

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา004          ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา005         ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา006

                                                          

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา003          ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 002        ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 001

 

จัดซื้อ เครื่องกัด Mini cnc

 

แบบฟอร์ม พ.01