งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นาย นรินทร ทันตะยะกิจ

ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

หน้าที่

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆขึ้นภายในสถานศึกษา

2.ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่นเกษรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย(อชท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย(อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย(อชท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย(อศท.)หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

3.จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสัาคัญ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

4.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุนธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิคกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์

5.ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

6.ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

7.ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

8.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

9.สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10.จัดทำปฏิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานตามลำดับขั้น

11.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแก้กิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

 

ติดต่อ

Tel:089-7282535

E-mail:[email protected]