งานครูที่่ปรึกษา

 

 

 

 

นางสาว ชนนิกานต์ ก่อสกุล

ตำแหน่งครูอัตรจ้าง ทำหน้าที่หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสราวุฒิ สินไหม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่เจ้าหน้างานครูที่ปรึกษา

 

หน้าที่

1.เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

2.ควบคุมดูแลสงเสริม การจัดทำ การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

3.ส่งเสริมประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

4.ส่งเสริมประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชา-ลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือ ยกเว้นการชำระค่าเงินลงทะเบีบยรายวิชา

5.ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษา แลพผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

6.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.จัดทำปฏิทินปฏิงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา

8.ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9.ปฏิบัตืงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสาร

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา จัดทำเอกสารเชิญครูปกครอง ใบออกเยี่ยมบ้าน ฯลฯ

การติดต่อ

Tel : 0848560404

Gmail : [email protected]