งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


นางสาว อาภาพร ยกบุตร

ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว

 

นาย สราวุฒิ สินไหม

ตำแหน่ง งานแนะแนวอาชีพ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบ

๑.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ

๒.จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๓.ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

๔.บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๕.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๖.สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชน

๗.ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

๘.จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกการอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพและการจัดทำรายงานให้ที่เกี่ยวข้อง

๙.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและภายนอกสถานศึกษา

๑๐.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

๑๑.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๒.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

ติดต่อ

 

 

Tel:080-7056324

E-mail:[email protected]

E-mail:[email protected]