งานวัดผลและประเมินผล

นางสาววราภรณ์ แหวนเพ็ชร

ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู) ทำหน้าที่หัวหน้างานวัดผลฯ

นางสาวกรทิพย์ ศรีสันต์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕ (๑) – (๑๓) ดังนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนครุและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

๒. กำกับดูแลจัดการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

๔. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกาาและผู้อำอวยการ-วิทยาลัย เพื่ออนุมัตผลการเรียน

๕. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

๖. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

๗. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

๘. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสพการณ์

๑๐.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงายการปฏิบัติงานตามลำดับ

๑๒.ดูแล บำรุงรักาา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

DOWNLOAD

ผลการเรียน ปี 57
ผลการเรียน ปี 58
ผลการเรียน ปี 59
ผลการเรียน ปี 60