งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

นางสาว ทัศนีย์วรรณ์ พูลแก้ว

ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครู)

นางสาวณัจฉรียา จันทร์แก้ว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ข้อ ๓๕ (๑) – (๖) ดังนี้

๑. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

๒. จัดระบบให้ได้มาตรฐาน

๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๔. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๕.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย