หลักสูตรการศึกษา

นางศรยา เจริญลาภ

ตำแหน่งงานราชการ (ครู)ทำหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวกรทิพย์ ศรีสันต์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯ ดังนี้

1.จัดทำรวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน

2. จัดทำตารางสอนตารางเรียนร่วมกับแปนกวิชาต่างๆ

3.จัดทำแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

4.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

5.จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะ

6.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาไว้มีความรู้ความเข้าใจ

7.ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

8.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอน

9.ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

10.รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

11.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

12.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

13.ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

14.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ติดต่อ

Tel : 077 313405-6