งานวางแผนและงบประมาณ

 

บุคลากร

นาง.ทิพวรรณ ทองเรือง

ตำแหน่งหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

หน้าที่

1.จัดทำแผนราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฎิบัติการประจำปีตาม นโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงการศึกษาธิการและสำนักงานนโยบายของชาติ

2.จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกันกับตลาดแรงงานสังคม

3.ตรวจสอบและควบคุมและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

4.รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

5.วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

6.จัดทำรายงานสรุปผลการปฎิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงิน

7.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

8.จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับ

9.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

10. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

จัดทำแผนราชการ รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษา จัดทำปฎิทินการปฎิบัติงาน จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน

ติดต่อ

Tel:088-444-0521

E-mail:[email protected]