งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายสัมฤทธิ์ ชูเชิด

ตำแหน่งหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

นางสาวนงลักษณ์ ปลอดทุกข์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่งานวิจัย

หน้าที่

1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา เเละบุคคลกรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยการพัฒนาองค์กรความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เเละสิง่ประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การประกอบ อาชีพ เเละประโยชน์ส่วนรวมของสังคม ชุมชน เเละท้องถิ่น

2. วิเคราะห์ วิจัย เเละประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้งานสถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนเเละเมินผลการจัดอบรมเเละจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

3. รวบรวมเเละเผยเเพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย เเละการประเมินผลการจัดารกเรียนการสอน นวัตกรรม เเละสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาการศึกษา การบริหารเเละการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูเเละบุคคลากรทางการศึกษา

4. ประสานงานเเละให้ควงามร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในเเละภายนอกสถานศึกษา

5. จัดทำปฏิทินการปฎิบัติงาน เสนอโครงการเเละรายงานการปฎิบัติงามตามลำดับชั้น

6. ดูเเล บำรุงรักษา เเละรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้ัรบมอบหมาย

7. ปฏิบัติอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลโครงการวิจัย

เครื่องย่อยถ่านเอนกประสงค์.

อุปกรณ์ผ่าสายไฟฟ้า

อุปกรณ์ดัดเหล็กอเนกประสงค์

เครื่องอัดผงถ่าน

เครื่องย่อยเปลือกหอยนางรม

ระบบสั่งการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน

ข้าวเกรียบหอยนางรม

อุปกรณ์ช่วยยกแผ่นฝ้าเพดาน

ตู้ชาร์จพลังงานมือถือจากพลังงานแสงอาทิตย์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่

ติดต่อ

โครงการเรื่อง เครื่องย่อยเปลือกหอยนางรม

Email [email protected]

โทร 086-7411661

โครงการเรื่อง ระบบสั่งการณ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสมาทโฟน

Email [email protected]

โทร 063-5934360

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่

Email [email protected]

โทร 081-7187672

โครงการวิจัยเรื่อง เครื่องอัดผงถ่าน

Email [email protected]

โทร 087-0071822

โครงการวิจัยเรื่อง เครื่องย่อยถ่านอเนกประสงค์

Email [email protected]

โทร 080-7056324

โครงการวิจัยเรื่อง ข้าวเกรียบหอยนางรม

Email [email protected]

โทร 080-5366161

โครงการวิจัยเรื่อง อุปกรณ์ช่วยยกแผ่นฝ้าเพดาน

Email [email protected]

โทร 085-4746589

โครงการวิจัยเรื่อง อุปกรณ์ผ่าสายไฟฟ้า

Email [email protected]

โทร 085-6198165

โครงการวิจัยเรื่อง อุปกรณ์ดัดเหล็กอเนกประสงค์

Email [email protected]

โทร 062-8944514

โครงการวิจัยเรื่อง ตู้ชาร์จพลังงานมือถือจากพลังงานแสงอาทิตย์

Email [email protected]

โทร 088-1802414