งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

     ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ หมายถึง หน่วยงานที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวคึกษา จัดตั้งในทุกสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถน าความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง

โครงการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ


โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ  ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ  ห้องประชุมธรรมาภิบาล  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์แผนปฎิบัติการประจำปี ๒๕๖๓


การเขียนแผนธุรกิจ และการประกวดแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เรื่องประกาศรายชื่อธุรกิจผู้ชนะโครงการประกวดแผนธุรกิจภายใต้สถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ  2564