รายงานตัวนักเรียนเก่า ประจำปีการศึกษา 2564

*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิต - 19 ทางวิทยาลัยฯได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน - นักศึกษาและเป็นนโยบายของภาครัฐในการป้องกัน นักเรียนสามารถรายงานตัวลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี้ !!! ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 077-313406 ***

ลงทะเบียนรายงานตัวนักเรียน ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2565 (Register Online)


ข้อมูลหลักสูตรการเรียน


รายละเอียดค่าใช้จ่ายระดับ ปวช.


      ค่าบริการอินเตอร์เน็ต              250             บาท

      ค่าตรวจสุขภาพ                     200             บาท

      ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญ          200             บาท

      ค่าบำรุงรักษาและสิ่งแวดล้อม     200             บาท

      ค่าประกันอุบัติเหตุ                  200             บาท


          รวมทั้งสิ้น           1,050       บาท

      *** ฟรี ค่าเครื่องแบบนักเรียน - นักศึกษา                

      *** ฟรี ค่าวัสดุ - อุปกรณ์การเรียน                     

      *** ฟรี ค่าหนังสือเรียนตลอดหลักสูตร                     

รายละเอียดค่าใช้จ่ายระดับ ปวส.


      ค่าบริการอินเตอร์เน็ต             250             บาท

      ค่าตรวจสุขภาพ                    200             บาท

      ค่าประกันอุบัติเหตุ                 200             บาท

      ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญ         200             บาท

      ค่าบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม         200             บาท

      ค่าบำรุงห้องสมุด                   100             บาท

      ค่าบำรุงห้องพยาบาล              100             บาท

      ค่ากิจกรรมนักเรียน                 150             บาท

      ค่าลงทะเบียนรายวิชา            2,200            บาท


          รวมทั้งสิ้น           3,600       บาท

      ค่าบริการอินเตอร์เน็ต             250             บาท

      ค่าตรวจสุขภาพ                    200             บาท

      ค่าประกันอุบัติเหตุ                 200             บาท

      ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญ         200             บาท

      ค่าบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม         200             บาท

      ค่าบำรุงห้องสมุด                   100             บาท

      ค่าบำรุงห้องพยาบาล              100             บาท

      ค่ากิจกรรมนักเรียน                 150             บาท

      ค่าลงทะเบียนรายวิชา            3,400            บาท


          รวมทั้งสิ้น           4,800       บาท

      ค่าบริการอินเตอร์เน็ต             250             บาท

      ค่าตรวจสุขภาพ                    200             บาท

      ค่าประกันอุบัติเหตุ                 200             บาท

      ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญ         200             บาท

      ค่าบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม         200             บาท

      ค่าบำรุงห้องสมุด                   100             บาท

      ค่าบำรุงห้องพยาบาล              100             บาท

      ค่ากิจกรรมนักเรียน                 150             บาท

      ค่าลงทะเบียนรายวิชา            3,400            บาท


          รวมทั้งสิ้น           4,800       บาท

      ค่าบริการอินเตอร์เน็ต             250             บาท

      ค่าตรวจสุขภาพ                    200             บาท

      ค่าประกันอุบัติเหตุ                 200             บาท

      ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญ         200             บาท

      ค่าบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม         200             บาท

      ค่าบำรุงห้องสมุด                   100             บาท

      ค่าบำรุงห้องพยาบาล              100             บาท

      ค่ากิจกรรมนักเรียน                 150             บาท

      ค่าลงทะเบียนรายวิชา            1,100            บาท


          รวมทั้งสิ้น           2,500       บาท

      ค่าบริการอินเตอร์เน็ต             250             บาท

      ค่าตรวจสุขภาพ                    200             บาท

      ค่าประกันอุบัติเหตุ                 200             บาท

      ค่าจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญ         200             บาท

      ค่าบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม         200             บาท

      ค่าบำรุงห้องสมุด                   100             บาท

      ค่าบำรุงห้องพยาบาล              100             บาท

      ค่ากิจกรรมนักเรียน                 150             บาท

      ค่าลงทะเบียนรายวิชา            2,400            บาท


          รวมทั้งสิ้น           3,800       บาท