ลงทะเบียนรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิต - 19 ทางวิทยาลัยฯได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน - นักศึกษาและเป็นนโยบายของภาครัฐในการป้องกัน นักเรียนสามารถรายงานตัวลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี้ !!! ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 077-313406 ***

ลงทะเบียนรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564   (Register Online)


ข้อมูลหลักสูตรการเรียน


รายละเอียดค่าใช้จ่ายระดับ ปวช.


      ค่าคู่มือนักเรียน                     100             บาท

      ค่าบริการอินเตอร์เน็ต              250             บาท

      ค่าทำบัตรนักเรียน                  100             บาท

      ค่าตรวจสุขภาพ                     200             บาท

      ค่าสมาคมผู้ปกครอง                100             บาท

      ค่าค่ายคุณธรรมจริยธรรม          300             บาท

      ค่าประกันอุบัติเหตุ                  200             บาท


          รวมทั้งสิ้น           1,450       บาท

      *** ฟรี ค่าเครื่องแบบนักเรียน - นักศึกษา                     

      *** ฟรี ค่าวัสดุ - อุปกรณ์การเรียน                     

      *** ฟรี ค่าหนังสือเรียนตลอดหลักสูตร                     

รายละเอียดค่าใช้จ่ายระดับ ปวส.


      ค่าสมัครเข้าเรียน                   100             บาท

      ค่าคู่มือนักเรียน                     100             บาท

      ค่าใบสมัครและระเบียบการ      100             บาท

      ค่าขึ้นทะเบียน                      100             บาท

      ค่าบำรุงห้องสมุด                   100             บาท

      ค่าบำรุงห้องพยาบาล              100             บาท

      ค่ากิจกรรมนักเรียน                 150             บาท

      ค่าบริการอินเตอร์เน็ต              250             บาท

      ค่าทำบัตรนักเรียน                  100             บาท

      ค่าตรวจสุขภาพ                     200             บาท

      ค่าสมาคมผู้ปกครอง                100             บาท

      ค่าค่ายคุณธรรมจริยธรรม          300             บาท

      ค่าประกันอุบัติเหตุ                  200             บาท

      ค่าจ้างครู/ผู้เชี่ยวชาญ               200             บาท

      ค่าหน่วยกิจเฉพาะ ปวส.          1,800            บาท


          รวมทั้งสิ้น           3,900       บาท

      ค่าสมัครเข้าเรียน                   100             บาท

      ค่าคู่มือนักเรียน                     100             บาท

      ค่าใบสมัครและระเบียบการ      100             บาท

      ค่าขึ้นทะเบียน                      100             บาท

      ค่าบำรุงห้องสมุด                   100             บาท

      ค่าบำรุงห้องพยาบาล              100             บาท

      ค่ากิจกรรมนักเรียน                 150             บาท

      ค่าบริการอินเตอร์เน็ต              250             บาท

      ค่าทำบัตรนักเรียน                  100             บาท

      ค่าตรวจสุขภาพ                     200             บาท

      ค่าสมาคมผู้ปกครอง                100             บาท

      ค่าค่ายคุณธรรมจริยธรรม          300             บาท

      ค่าประกันอุบัติเหตุ                  200             บาท

      ค่าจ้างครู/ผู้เชี่ยวชาญ               200             บาท

      ค่าหน่วยกิจเฉพาะ ปวส.          2,500            บาท


          รวมทั้งสิ้น           4,600       บาท

      ค่าสมัครเข้าเรียน                   100             บาท

      ค่าคู่มือนักเรียน                     100             บาท

      ค่าใบสมัครและระเบียบการ      100             บาท

      ค่าขึ้นทะเบียน                      100             บาท

      ค่าบำรุงห้องสมุด                   100             บาท

      ค่าบำรุงห้องพยาบาล              100             บาท

      ค่ากิจกรรมนักเรียน                 150             บาท

      ค่าบริการอินเตอร์เน็ต              250             บาท

      ค่าทำบัตรนักเรียน                  100             บาท

      ค่าตรวจสุขภาพ                     200             บาท

      ค่าสมาคมผู้ปกครอง                100             บาท

      ค่าค่ายคุณธรรมจริยธรรม          300             บาท

      ค่าประกันอุบัติเหตุ                  200             บาท

      ค่าจ้างครู/ผู้เชี่ยวชาญ               200             บาท

      ค่าหน่วยกิจเฉพาะ ปวส.          3,100            บาท


          รวมทั้งสิ้น           5,200       บาท

      ค่าสมัครเข้าเรียน                   100             บาท

      ค่าคู่มือนักเรียน                     100             บาท

      ค่าใบสมัครและระเบียบการ      100             บาท

      ค่าขึ้นทะเบียน                      100             บาท

      ค่าบำรุงห้องสมุด                   100             บาท

      ค่าบำรุงห้องพยาบาล              100             บาท

      ค่ากิจกรรมนักเรียน                 150             บาท

      ค่าบริการอินเตอร์เน็ต              250             บาท

      ค่าทำบัตรนักเรียน                  100             บาท

      ค่าตรวจสุขภาพ                     200             บาท

      ค่าสมาคมผู้ปกครอง                100             บาท

      ค่าค่ายคุณธรรมจริยธรรม          300             บาท

      ค่าประกันอุบัติเหตุ                  200             บาท

      ค่าจ้างครู/ผู้เชี่ยวชาญ               200             บาท

      ค่าหน่วยกิจเฉพาะ ปวส.          2,400            บาท


          รวมทั้งสิ้น           4,500       บาท

      ค่าสมัครเข้าเรียน                   100             บาท

      ค่าคู่มือนักเรียน                     100             บาท

      ค่าใบสมัครและระเบียบการ      100             บาท

      ค่าขึ้นทะเบียน                      100             บาท

      ค่าบำรุงห้องสมุด                   100             บาท

      ค่าบำรุงห้องพยาบาล              100             บาท

      ค่ากิจกรรมนักเรียน                 150             บาท

      ค่าบริการอินเตอร์เน็ต              250             บาท

      ค่าทำบัตรนักเรียน                  100             บาท

      ค่าตรวจสุขภาพ                     200             บาท

      ค่าสมาคมผู้ปกครอง                100             บาท

      ค่าค่ายคุณธรรมจริยธรรม          300             บาท

      ค่าประกันอุบัติเหตุ                  200             บาท

      ค่าจ้างครู/ผู้เชี่ยวชาญ               200             บาท

      ค่าหน่วยกิจเฉพาะ ปวส.          2,200            บาท


          รวมทั้งสิ้น           4,300       บาท