🔧 แผนกวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มีการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังนี้

           หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาอุตสาหกรรม  เปิดทำการสอน ๕ สาขาวิชาได้แก่

สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)

สาขางานเครื่องมือกล

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สาขางานก่อสร้าง

สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก

สาขาวิชาพาณิชยการ  เปิดทำการสอน ๒ สาขาวิชา ได้แก่

สาขางานการบัญชี

สาขาการโรงแรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปิดทำการสอน ๑ สาขาวิชา  ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

              หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาอุตสาหกรรม เปิดทำการสอน ๓ สาขางาน ได้แก่

สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

สาขางานโยธา

สาขาวิชาพาณิชยกรรม เปิดทำการสอน ๑ สาขางาน ได้แก่

สาขางานการบัญชี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทำการสอน ๑ สาขางาน ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร