🔊 อบรมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔✏️

               ว่าที่ร้อยตรี ณชธร  รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ นายนรินทร ทันตะยะกิจ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดอบรมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์


🔊 รองผกก.สภ.กาญจนดิษฐ ์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔✏️

          ขอขอบคุณ พ.ต.ท.สรจิต สาดสาน ตำแหน่งรองผกก.สภ.กาญจนดิษฐ ์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์


🔊 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔✏️
      ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมดอนนก อาคารวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

🔊 ผู้บริหารนิเทศการเรียนการสอนของครูแผนกการโรงแรม ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ✏️

      ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯ และงานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ร่วมนิเทศการเรียนการสอนของคณะครูแผนกวิชาการโรงแรม และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์ ครั้งที่ ๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์


*** วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิต – 19 ทางวิทยาลัยฯได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน – นักศึกษาและเป็นนโยบายของภาครัฐในการป้องกัน นักเรียนสามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี้ !!! ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 077-313406 ***