🔊 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔✏️
      ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมดอนนก อาคารวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี