🔊 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านนางกำ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
             ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านนางกำ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

🔊 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีมงานแนะแนว การศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
             ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีมงานแนะแนว การศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านห้วยโศก อำเภอกาญจนดิษฐ์และโรงเรียนบ้านคลองคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️

                   ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม             รองผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน   นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   แนะแนวการศึกษาต่อ                 ณ โรงเรียนบ้านห้วยโศก อำเภอกาญจนดิษฐ์และโรงเรียนบ้านคลองคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


🔊 อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ ๑๒

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️

                          ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  มอบหมายให้นางสาวสุธาสินี คงทอง      ตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน พร้อมด้วยคณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ        New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องการเงิน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์