🔊 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดกงตาก อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                   ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม                     รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ แนะแนวการศึกษาต่อ                  ณ โรงเรียนวัดกงตาก อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

🔊 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแผนกช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.๑

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                        ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ วิชัยดิษฐ ตำแหน่งหัวหน้างานปกครอง และคณะครูแผนกช่างยนต์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแผนกช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.๑ เกี่ยวกับกำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องธรรมาภิบาล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์