🔊 ประชุมคณะกรรมการการรับรายงานตัวและลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                         ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม   
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการรับรายงานตัวและลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นสูง(ปวส.)รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

🔊 ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                 ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เทพ พ้นภัย ตำแหน่งครูพิเศษสอน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

🔊 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ นักศึกษาและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๘ -๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                       ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินฯ      นักศึกษาและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ.ห้องประชุมดอนนก อาคารวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

🔊 ร่วมบำเพ็ญฌาปนกิจ นายพงศกร ชูเขียว นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                     ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม             รองผู้อำนวยการฯ   คณะครูเเละนักเรียนนักศึกษาร่วมบำเพ็ญฌาปนกิจ   นายพงศกร ชูเขียว   นักเรียนระดับชั้น   ปวช.๑           แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ณ วัดเขาพระอินทร์ ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

🔊 ขอแสดงความยินดีกับ ดร. นิติ นาชิต

             ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. นิติ นาชิต                    ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ


🔊 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ นายพงศกร ชูเขียว นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                     ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วย นางสาววิภาพร ยอดอุดม                        รองผู้อำนวยการฯ   และคณะครู   ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ   นายพงศกร ชูเขียว   นักเรียนระดับชั้น   ปวช.๑             แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ณ ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

🔊 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านศิลางาม และ โรงเรียนบ้านคลองวัง

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
                       ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม              รองผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วยคณะครู  และตัวแทนนักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  แนะแนวการศึกษาต่อ                   ณ โรงเรียนบ้านศิลางาม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนบ้านคลองวัง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช