🔊 ประชุมเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆของงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
             นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมเกี่ยวกับ           ข้อราชการต่างๆของงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ณ ห้องประชุมพลายวาส อาคารอำนวยการ

🔊 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่นฯ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔✏️
               ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศน์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร