🔊”ครูดีศรีสุราษฎร์” จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๖มกราคม ๒๕๖๕✏️
               วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ที่ได้รับการคัดเลือก “ครูดีศรีสุราษฎร์”         จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

🔊 “ครูดีศรีสุราษฎร์” จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

              วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์     ที่ได้รับการคัดเลือก “ครูดีศรีสุราษฎร์” จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

🔊รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์✏️
         รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕               ถึง ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
        – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
        – สอบทฤษฎีและสอบปฏิบัติ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
        – สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
        – ประกาศผลสอบ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
        – รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

🔊ประชุมสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่๑/๒๕๖๕

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕✏️
           ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางสาวมีณฑิตา รัญเวศ ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี          ครั้งที่๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมดอนนก อาคารวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

🔊 รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์✏️
           รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
           – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
           – สอบทฤษฎีและสอบปฏิบัติ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
           – สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
           – ประกาศผลสอบ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
           – รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

🔊มอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕✏️
              ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
– เจ้าอาวาสวัดดอนยา
– นายสมพล พรหมเจียม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
– รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร อดีตรักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

🔊รายงานตัวมอบตัว ลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565✏️
          ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้งานทะเบียน รับรายงานตัวมอบตัว ลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองในครั้งนี้

🔊ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕✏️
                  ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นางสาวจารุวรรณ แดงมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีเข้ารับการประเมินสัมฤทธิฯ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

🔊มอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕✏️
            ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุกกี้ เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
   – นายวิชิต วิเชียร อดีตประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้
   – นายประทีป บุญร่ม ผู้แทนเครือข่ายชุมชน
   – นายจรุง พลาหุวานันท์กรรมการวิทยาลัย
   – นายสรศักดิ์ มณีโรจน์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

🔊แลกของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔✏️
                ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการแลกของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

1 2