🔊การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์✏️
                       การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  ภาคเรียนที่ ๒      ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ มกราคม ๖๕ ในรูปแบบผสม แบบ Onsite และ Online ตามที่ได้แบ่งกลุ่มของแต่ละแผนกวิชา

🔊เข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕✏️
                   ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯและคณะครู เข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดย นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการจากจากอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ นางสุจิน สังข์โชติ มารดาของนางสาว เสาวรีย์ สังข์โชติ

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕✏️

             ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ นางสุจิน สังข์โชติ มารดาของนางสาวเสาวรีย์ สังข์โชติ ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บ้านเลขที่ ๔๒/๑ ม.๒ ต.ท่าอุเเท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

🔊ร่วมวางพวงหรีด งานบำเพ็ญกุศลศพ นางสุจิน สังข์โชติ มารดาของนางสาวเสาวรีย์ สังข์โชติ

๑๙ มกราคม ๒๕๖๕✏️
                 ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมาย นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมวางพวงหรีด งานบำเพ็ญกุศลศพ นางสุจิน สังข์โชติ มารดาของนางสาวเสาวรีย์ สังข์โชติ ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บ้านเลขที่ ๔๒/๑ ม.๒ ต.ท่าอุเเท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

🔊 พิธีเปิดประชุมสมัยสามัญ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

๑๙ มกราคม ๒๕๖๕✏️
                                 ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดประชุมสมัยสามัญ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โดมถ้ำเสือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ เกียรติมาเป็นประธาน

🔊กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์✏️
                   กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.๑ – ปวช.๓ และระดับ ปวส.๑ – ปวส.๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

🔊 รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่(แม่บ้าน) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์✏️
         รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่(แม่บ้าน) จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
        – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
        – สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
        – ประกาศผลสอบ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
        – รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.