🔊รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (แม่บ้าน) 👩🏻‍🌾

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ (แม่บ้าน) 👩🏻‍🌾

🔊รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 👩🏻‍💼 👩🏼‍💼

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 👩🏻‍💼 👩🏼‍💼

🔊รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ช่างยนต์) 👨🏻‍🏫

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ช่างยนต์) 👨🏻‍🏫

🔊พิธีเปิดการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕✏️
          นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราฎร์ธานี ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
             นำโดย ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน    สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

🔊ประชุมการกำหนดการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่”นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”ประจำปี๒๕๖๔

๒๔ มกราคม ๒๕๖๕✏️

         ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯและนายจตุรงค์ ขุนปักษี หัวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมการกำหนดการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น  ใหม่”นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”ประจำปี๒๕๖๔ รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์


🔊 พิธีเปิด โครงการการอบรมหลักสูตร “ทักษะการเป็นผู้จัดการโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ภายใต้โครงการความร่วมมือโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

๒๔ มกราคม ๒๕๖๕✏️
           ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการอบรมหลักสูตร “ทักษะการเป็นผู้จัดการโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ภายใต้โครงการความร่วมมือโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ณ ห้องทิวลิป โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี โดยว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

🔊มอบอาหารว่างแขกผู้มาร่วมงานณาปนกิจศพ มารดา ของนางสาวเสาวรีย์ สังข์โชติ

๒๔ มกราคม ๒๕๖๕✏️
                นายธนภัทร เถาธรรมพิทักษ์ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะครู สนับสนุน อาหารว่างมอบแขกผู้มาร่วมงานณาปนกิจศพ มารดา ของนางสาวเสาวรีย์ สังข์โชติ ครูผู้สอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วัดอุทยาราม ม.๒ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

🔊ร่วมวางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของนายศักดิ์ชัย วิชัยดิษฐ์

๒๔ มกราคม ๒๕๖๕✏️
        นายสิทธิโชค เมืองพรหม หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงานและคณะครูร่วมวางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของนายศักดิ์ชัย วิชัยดิษฐ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ แผนกช่างกลโรงงาน ๓๙/๑๐ ม.๔ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี