🔊การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 7 – 18 มีนาคม 2565

เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 7 – 18 มีนาคม 2565 📌

🔊ติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕✏️
                       ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯ ติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ โดยมี นายภานุมาศ จงไกรจักร นายสิทธิโชค เมืองพรหม นายธนภัทร เถาธรรมพิทักษ์ และนางกมลรัตน์ ส่งรุ่ง โดยการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊ติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕✏️
                         ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯ ติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ โดยมี นายภานุมาศ จงไกรจักร นายสิทธิโชค เมืองพรหม นายธนภัทร เถาธรรมพิทักษ์ และนางกมลรัตน์ ส่งรุ่ง โดยการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกษา๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕✏️
         ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ปีการศึกษา๒๕๖๕ ณ อาชีวศึกษา จังหวัดน่าน

🔊ร่วมงานวันเกิดและงานทำบุญบ้าน คุณสินสุรีย์ พลาหุวานันท์ ภรรยาของคุณจรงค์ พลาหุวานันท์

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕✏️
                    ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯร่วมงานวันเกิดและงานทำบุญบ้าน คุณสินสุรีย์ พลาหุวานันท์ ภรรยาของคุณจรงค์ พลาหุวานันท์ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ณ อ.ดอนสักจ.สุราษฎร์ธานี

🔊ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

🔊เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง 👩🏻‍💼

                                                                                    #ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์✏️
                                                                        เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

🔊 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์✏️

   รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง 👩🏻‍💼

🔊 รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

     รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 👩🏻‍💼 👩🏼‍💼
#ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๔ – ๕ รายงานตัวภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

🔊รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ช่างยนต์)

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ช่างยนต์) 👨🏻‍🏫

1 2