โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ 29 กรกฎาคม 2564

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ  ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ  ห้องประชุมธรรมาภิบาล  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์