โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ.สำนักสงฆ์คลองควน