โครงการ “อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(PJBL)”

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธิเปิดโครงการ “อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(PJBL)”เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของครูผู้สอน อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ นางสาวมนิตา ช่วยพยัคฆ์ ครูคศ.๑ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวนิรัชดา ถาวร ครูผู้สอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี


การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาวมนิตา ช่วยพยัคฆ์ ครูคศ.๑ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย

วันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย ของนายภานุมาศ จงไกรจักร แผนกวิชาช่างยนต์ นายสิทธิโชค เมืองพรหม แผนกวิชาช่างกล นายธนภัทร เถาธรรมพิทักษ์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวกมลรัตน์ ส่งรุ่ง แผนกวิชาการโรงแรม ได้รับเกียรติจากนายภูวนาถ ทองพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้ ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศจากงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารตารางสอบ ได้ที่ลิงค์ : https://docs.google.com/…/1ip1P8gLK7CmW5UgF19gx…/edit… หรือแสกน คิวอาร์โค้ดตามภาพด้านล่าง  โปรดอย่าลืมเตรียมบัตรนักเรียน/นักศึกษา แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ จากชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วม “โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ช่องทางการสมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ครูประจำแผนกวิชา

โครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค มอบหมายให้ นายเดชา ใจรังษี ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินการโครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณะครู นักเรียนระดับประกาศรับบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมดอนนก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

1 2