วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่อคณะติดตามผลการดำเนินงาน ของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖