ยินดีต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

ยินดีต้อนรับ  คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฎิบัติงานแก่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
วันศุกร์ที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒

นที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบชุดโซล่าเซลล์พระราชทานเพื่อการสื่อสารในยามประสบภัยพิบัติ โครงการนำร่องเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัย “โซล่าเซลล์ชุมชนพลังงานสำรองเพื่อการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติ” ภายใต้โครงการที่ได้รับเงินพระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ ให้กับนายอำเภอ 19 อำเภอ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดทำโครงการนำร่องเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัย ภายใต้โครงการที่ได้รับเงินพระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ นำร่อง 3 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีส่งมอบ ในครั้งนี้

วันพุธที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการต้อนรับเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน สาขา กาญจนดิษฐ์ ในการเข้าประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เสริมสร้างวินัยทางการเงินและบริการที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ … นายประเสริฐ ทองสาลี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้โอวาสแก่นักเรียนนักศึกษา และแนะนำครูใหม่ นางสาวรัชนี บิดา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ สามัญสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และ การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี) โดยการประเมินดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินดังนี้ 1. นายสุธน ราชเดิม ประธานกรรมการ 2. ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ รองประธานกรรมการ 3. นางสาวจารุวรรณ แดงมา กรรมการ 4. นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ กรรมการ 5. นายธาริน เหมวิเชียร กรรมการ 6. นายพูนผล จันทร์เกิด กรรมการ 7. นายศักดิ์สฤษฎิ์ หนูเอียด กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับ และ เข้าร่วมรับการประเมินดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันจันทร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.10 น. นายนรินทร ทันตะยะกิจ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ซึงภายในงานมีการประกวดการทำกระทงของนักเรียน นักศึกษา โดยมีการประกวดดังนี้ ประเภทความสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ระดับชั้น ปวช.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระดับชั้น ปวส.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช.1 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระดับชั้น ปวช.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช.1

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ …นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) และเป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนยา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี …ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมทอดกฐิน ในครั้งนี้

1 2 3 4 5 28