🔊 ประชาสัมพันธ์การดำเนินธุรกิจของ นักเรียน นักศึกษา ภายใต้งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
                   ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายอดิลัน คล่องแคล่ว ครูเวรประจำวันกล่าว ให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินธุรกิจของ นักเรียน นักศึกษา ภายใต้งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
        ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊 ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
       ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ วิชัยดิษฐ ตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย            ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

🔊 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔✏️

            ว่าทีร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ อาคารศูนย์การสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

🔊ประกาศ ….งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาแจ้งกำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา

          ประกาศ ….งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาแจ้งกำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี ทุกภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

🔊 ประกาศ ….งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาแจ้งกำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ ….งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาแจ้งกำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี ทุกภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ #นักเรียนนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศฉบับนี้⬇️⬇️

🔊 ประชุมเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงาน

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
              นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่         แต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊 ประชุมเกี่ยวกับงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
                   นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมเกี่ยวกับ          งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊 มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ เข้าให้การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
               มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ เข้าให้การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฎร์ธานี เข้าให้การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
                   มหาวิทยาลัยตาปี สุราษฎร์ธานี เข้าให้การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของนักเรียน นักศึกษา                               ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

1 2 3 4 5 35