🔊 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

   ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
            ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวศิริภรณ์ เพ็ชรใส เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ แก่นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาการโรงแรม ณ ห้องประชุมกาญจนดิษฐ์

🔊 กิจกรรมนำเสนอผลงาน/มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษา

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
                  ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นายเดชา ใจรังสี หัวหน้างานโครงการพิเศษ       และพัฒนาชุมชนและนายวันชัย เรืองทอง หัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน/มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษา         ณ แผนกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัทโตโยต้าตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

🔊 ประชุมเตรียมการประกวด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
             ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุมเตรียมการประกวด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมดอนนก อาคารวิทยบริการและห้องสมุด ชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

🔊 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี


🔊 การดำเนินธุรกิจของผู้เรียน ได้นิเทศ ติดตามการดำเนินธุรกิจของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
          ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายอดิลัน คล่องแคล่ว หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ        ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินธุรกิจของผู้เรียน ได้นิเทศ ติดตามการดำเนินธุรกิจของผู้เรียน              ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊 ประชาสัมพันธ์การดำเนินธุรกิจของ นักเรียน นักศึกษา ภายใต้งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
                   ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นายอดิลัน คล่องแคล่ว ครูเวรประจำวันกล่าว ให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินธุรกิจของ นักเรียน นักศึกษา ภายใต้งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
        ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

🔊 ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔✏️
       ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการฯพร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ วิชัยดิษฐ ตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย            ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

🔊 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔✏️

            ว่าทีร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้ ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ อาคารศูนย์การสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 2 3 4 5 36