วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส.