โครงการรับเงินเยียวยา 2,000 บาท แก่นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

หลักฐานที่ต้องใช้ในการรับเงินเยียวยา  2,000  บาท

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง  (เอกสารตัวอย่างบัตรประชาชน)  

2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน    (เอกสารตัวอย่างบัตรประชาชน)  

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผู้ปกครอง  (เอกสารตัวอย่างบัญชีธนาคาร)  

4. สำเนาเอกสารยืนยันสิทธิ์การรับเงินโครงการ  (บันทึกหน้าจอส่งครูที่ปรึกษา)  ตรวจสอบคลิ๊ก 

5. บันทึกขอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการฯ (กรณีมารับเองที่วิทยาลัยฯ) 

6. ใบสำคัญรับเงิน (กรณีรับเองที่วิทยาลัยฯ) 

 

***  เอกสารสำเนาจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  ***

*** เอกสารแนบท้ายประกาศ ***

—————————————————————————————————–

กลุ่มที่ ๑  กลุ่มปกติ  มีหลักฐานตามข้อต่อไปนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (รับรองสำเนา)
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองและหน้าบัญชีผู้ปกครอง (ตรงตามระบบ ศธ.02 ออนไลน์)
  • สำเนาเอกสารยืนยันสิทธิ์การรับเงิน (บันทึกจากหน้าจอเช็คสิทธิ์)

กลุ่มที่ ๒  กลุ่มเอกสารผู้ปกครองไม่ตรงตามระบบ ศธ.02 และรับเงินเองมีหลักฐานตามข้อต่อไปนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (รับรองสำเนา)
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (รับรองสำเนา)
  • สำเนาเอกสารยืนยันสิทธิ์การรับเงิน (บันทึกจากหน้าจอเช็คสิทธิ์)
  • บันทึกขอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการฯ
  • ใบสำคัญรับเงิน

—————————————————————————————————–

📣 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เรื่อง ขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
เรื่อง ขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) การจัดการเรียนการ สัปดาห์ที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (online)

📢 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ๒ อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครู จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้
สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา ๑ อัตรา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ อัตรา
สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๙ -๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

1 2 3 36