เชิญชวนร่วมกันถวายพระพรฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ.สำนักสงฆ์คลองควน


โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ 29 กรกฎาคม 2564

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ  ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ  ห้องประชุมธรรมาภิบาล  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์


เรื่อง การสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา สอบเข้าระดับ ปวช. , ปวส.

เรื่อง การสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศรับบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

คลิก !!!!  โหลดเอกสาร

1 2 3 42