4 ขั้นตอนการลงทะเบียนรายงานตัวออนไลน์

                                     

 

                                    

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  โทร  077-313406

ประกาศเชิญชวน ฝ่ายงานพัสดุ

    === >> เรื่อง ประกาศเชิญชวน ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะ

   === >> เรื่องประกาศเชิญชวน ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะ ครั้งที่ 2

  === >>  ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

  === >>  เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์

^^ 13 มาตรการควบคุมและป้องกัน เชื้อไวรัส Covid-19 ของกระทรวงศึกาาธิการ

ประกาศ  มาตรการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 2019

>>>  ประกาศของทางวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์  <<<

1 2 3 4 28