🔊 อบรมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔✏️

               ว่าที่ร้อยตรี ณชธร  รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ นายนรินทร ทันตะยะกิจ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดอบรมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า ณ ห้องประชุมพลายวาส วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์


🔊 รองผกก.สภ.กาญจนดิษฐ ์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔✏️

          ขอขอบคุณ พ.ต.ท.สรจิต สาดสาน ตำแหน่งรองผกก.สภ.กาญจนดิษฐ ์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์