🔊 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานวิทยบริการและห้องสมุด

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔✏️

                   ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางสาววิภาพร ยอดอุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานวิทยบริการและห้องสมุด ณ อาคารกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์